ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി. My diary. Khaleel Shamras

മറ്റുള്ളവരിലെ നല്ലതിനെ
നീ കാണുക.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ
ഒരു
ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയെടുത്ത്
നിന്റെ വ്യക്തിത്വന്റെ അലമാറയിൽ
സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്