തോക്കു വാങ്ങുന്നവൻ അതെടുത്ത് സ്വന്തത്തിൽ പൊട്ടിച്ചു നോക്കാറില്ല. My diary. Khaleel Shamras

വാർത്തകൾ അറിയാനും
അറിവു നേടാനുമാണ്.
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ
അത് നിനക്ക് എത്തിച്ചു തരാനും
മാത്രമാണ്.,
അല്ലാതെ ആ വാർത്തകളെ
നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
വിനിയോഗിക്കാനല്ല.
തോക്കിന്റെ തോക്കു വാങ്ങാൻ പോയി
നോക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാളും
അതെടുത്ത് തന്റെ ശരീരത്തിൽ
പൊട്ടിച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കാറില്ല.
അതുപോലെ തന്നെയാവണം
ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ
ഓരോരോ വാർത്തകൾ
വായിക്കുമ്പോഴും.
വാർത്തകളേക്കാൾ
പ്രധാനം നിന്റെ വിലപ്പെട്ട മനസ്സമാധാനം
ആണ്.
അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു സാഹചര്യത്തേയും
അനുവദിക്കരുത്.
അങ്ങിനെയുണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ
അനുവദിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras