അവസാന കുടിക്കാഴച്ച. My diary. Khaleel Shamras

ഓരോ വ്യക്തിയോടുമുള്ള
നിന്റെ ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയും ഒരവസാന
കൂടിക്കാഴ്ച്ചയാണ്.
ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി
കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പോലും
അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
മറ്റൊരു സമയത്തും
സാഹചര്യത്തിലും ആവും.
അതു കൊണ്ട് ഈ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച്ചയെ
ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാക്കുക
എന്നത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്.
മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയോട്
നീയെത്ര മാന്യതയോടെയും
ആദരവോടെയും സംസാരിക്കുമോ
അതുപോലെ തന്നെയാവണം
നിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്