ഉപദേശങ്ങൾ. My diary, Khaleel Shamras,

ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ
കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ
വ്യക്തി നീയാണ്.
ഇതേ ഭൂമിയിൽ ഉപദേശിക്കാൻ ഏറ്റവും
അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയും
നീയാണ്.
അപ്പോൾ
നീ നിന്നെ തന്നെ സദാ
ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്