നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്.my diary.khaleelshamras

നീ ലോകത്തെ നോക്കി
എഴുതിവെച്ചതിൽ ഒരു പാട്
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുടെ കഥയായി
നീ എഴുതിവെച്ചെതെല്ലാം
അവരുടേതല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച് ഭാഷയിൽ പിഴവു
സംഭവിച്ച നിന്റെ തന്നെ
കഥകൾ ആയിരുന്നു.
നീ ഭാഹ്യ ലോകത്തിന്റെ
ചിത്രം വരച്ചു.
പക്ഷെ കണ്ണുകൾ മൂടി
വച്ചായിരുന്നു നീ ആ ചിത്രം
വരച്ചത്.
അങ്ങിനെ അവിടേയും നിനക്കു
പിഴവു സംഭവിച്ചു.
പിന്നെ ഭാഹ്യലോകത്തിന്റെ ശബ്ദം
നിന്നോട് ശ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
കാതുകൾക്ക് ഇമ്പം നൽകിയ
ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചുറ്റും അലയടിക്കുനുണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ കാതുകളിൽ
എന്തോ നിറച്ചായിരുന്നു
നീ അവ ശ്രവിച്ചത്.
ഇനിയെങ്കിലും പിഴച്ച ഭാഷ തിരുത്താനും
കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിലെ മറ മാറ്റാനും
കാതുകളിലെ അടവ് മാറ്റാനും
തയ്യാറാവുക.
നിന്നെ പോലെ ഭാഹ്യ  ലോകത്തേയും
ആദരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്