തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
മനസ്സിന്റെ ഭാഷ തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഒരാളുടെ ഭാഷ മറ്റൊരാൾക്ക്
മനസ്സിലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല.
പലപ്പോഴും
പരസ്പരം മനസ്സിലാവാത്ത
ഭാഷയിൽ
നാം പരസ്പരം
സംസാരിക്കുന്നതാണ്
തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ
കാരണമായത്.
എനിക്കറിയാത്ത
നിന്റെ ഭാഷക്ക്
നിനക്കറിയാത്ത എന്റെ
ഭാഷയിൽ മറുപടി
പറഞ്ഞതാണ്
നമ്മെ പരസ്പരം
അകറ്റിയത്.

Popular Posts