കോപിക്കുന്ന വ്യക്തി.my diary.khaleelshamras

മാനസിക നില തകരാറിലാവാൻ
പാകത്തിൽ തയ്യാറായി
നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്
കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി.
അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ
ക്ഷമയുടെ എല്ലാ അടവുകളും
പുറത്തെടുത്ത്
മൗനം പാലിക്കുക.
നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക്
പുറത്തു വന്നാൽ
ആ വാക്കിൽ പിടിച്ച്
കോപിക്കാനുള്ള അടുത്ത
വിഷയം കണ്ടെത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല
പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം
മുഴുവനും പ്രതികരിച്ചവന്റെ
തലയിൽ കെട്ടിവെക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്