കോപിക്കുന്ന വ്യക്തി.my diary.khaleelshamras

മാനസിക നില തകരാറിലാവാൻ
പാകത്തിൽ തയ്യാറായി
നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്
കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി.
അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ
ക്ഷമയുടെ എല്ലാ അടവുകളും
പുറത്തെടുത്ത്
മൗനം പാലിക്കുക.
നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക്
പുറത്തു വന്നാൽ
ആ വാക്കിൽ പിടിച്ച്
കോപിക്കാനുള്ള അടുത്ത
വിഷയം കണ്ടെത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല
പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം
മുഴുവനും പ്രതികരിച്ചവന്റെ
തലയിൽ കെട്ടിവെക്കും.

Popular Posts