മൂവി.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
പ്രതിസന്ധികളെ
ഒരു ഹോറർ മൂവിയായി
ചിത്രീകരിക്കുക.
മനസ്സിന്റെ സ്ക്രീനിൽ
അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്
നല്ലൊരു കാണിയായി
അത് കണ്ടിരിക്കുക.
അതിലെ പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കുക.
പാഠം പകർത്തുക
മൂവി പിന്നീടൊരിക്കലും
കാണരുത്.
ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെങ്കിൽ
അതേ മൂവി
ഒരു കോമഡി ചിത്രമായി
ചിത്രീകരിക്കുക.
എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ
ആർത്തു ചിരിക്കാൻ തോണുമ്പോഴൊക്കെ
ആ കോമഡി  മൂവി കാണുക
.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്