ശരിക്കും അപ്പാഴാണ് സ്നേഹമില്ലാതാവുന്നത്.my diary.khaleelshamras

നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല
എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്
നിത്യേന പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ശരിക്കും സ്നേഹമില്ലാതായി
തുടങ്ങുന്നത്.
സ്നേഹമില്ല എന്ന വാക്ക്
ഉപബോധ മനസ്സ് ശരിക്കും
തന്റെ ഉള്ളിലെ
സത്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത്
അത് നിത്യേന ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ്.
നിത്യേന പരാതികളും
വേവലാതികളും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും
ഇതു തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
അപ്പോഴാണ് പരാതിക്കാരൻ
പരാതിപ്പെടുന്നതിലേക്ക്
ശരിക്കും മനസ്സ് മാറുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്