തൊഴിലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.my diary.khaleelshamras

മനസ്സിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറച്ച്
ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതല്ല തൊഴിൽ.
ഏതോ വാനോദയാത്രക്ക് പോയ
സന്തോഷത്തോടെ
ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതാണ്
തൊഴിൽ.
നീധിയും ആത്മാർത്ഥതയും
സന്തോഷവും
തൊഴിലിൽ
നിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷമാവണം.
അപ്പോഴേ മുശിപ്പില്ലാതെ
ജോലിയിൽ മുഴുകാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്