മനസ്സിന്റെ കാന്തിക ശക്തി. My diary.khaleelshamras

നമ്മുടെ മനസ്സിന്റേയും
ചിന്തകളുടെയും അതീവ ശക്തമായ
കാന്തിക ശക്തി പലപ്പോഴും
നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല
എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ആഗ്രഹിച്ചെതെന്തും
നേടിയെടുക്കാനും
നിന്നിലേക്ക് ആകർശിച്ചെടുക്കാനും
അത് പര്യാപ്തമാണ്.
നിന്റെ ബോധ മനസ്സ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
നേടിയെടുത്തു എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം
മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കണം.
വലിയ മനസ്സിന്റെ ചെറിയ ഭാഗമായ
ബോധ മനസ്സ് അഗ്രഹിക്കട്ടെ
പക്ഷെ വലിയ ഭാഗമായ
ഉപബോധ മനസ്സ്
നേടിയെടുത്തതായി വിശ്വസിക്കട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്