അവരുടെ അപാകത.My diary.khaleelshamras

കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രം കണ്ടെത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നവരും
മറ്റുള്ളവരെ നോവിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
പറയുന്നവരുമായ ഒരു
പാട് മനുഷ്യരെ നിനക്ക്
സമുഹത്തിൽ കാണാം.
തന്റെ ചിന്തകളേയും
വാക്കുകളേയും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ
വിജയിക്കാതെ പോയ
ഇത്തരം വ്യക്തികളെ
പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
അതിനുമുമ്പിൽ
അടിയറവു വക്കാറാണ് പതിവ്.
അത്തരം വ്യക്തികളുടെ
നാവിൽ നിന്നുംവന്ന
ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളെ
നീ മനസ്സിലക്ക്
സ്വീകരിച്ചിരുത്തി
അവയെയൊക്കെ
നിന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് എന്ന ധാരണയിൽ
സ്വന്തം മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗമാക്കാറാണ്  പതിവ്.
അത് നിന്റെ പ്രശ്നമല്ല
മറിച്ച് അങ്ങിനെയൊക്കെ
പറഞ്ഞവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റേയും
മനസ്സിന്റേയും അപാകതയായി
മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്