അറിവിനു പകരം മുറിവ്.my diary.khaleelshamras

ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കരിയെന്ന്
കരുതുന്നത് ചെയ്യുന്നു.
അതിന് പിന്നിൽ
അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകിയ
നല്ലൊരു ഉദ്വേഷമുണ്ട്.
വിമർശനങ്ങൾ വാഴുന്ന
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ആ മാനസികാവസ്ഥ
ഒട്ടും കാണാതെയാണ്
പലരും വിമർശിക്കുന്നത്.
അതവർക്കേൽപ്പിക്കുന്ന
മുറിവ് വളരെ വലുതാണ്.
അറിവിനു പകരം
നീ അവർക്കു നൽകുന്നത്
വലിയ മുറിവുകൾ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്