ദൈവത്തിനുള്ളത്.my diary.khaleelshamras

ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ ശരീരം കൊണ്ട്
തന്റെ ഭക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ നിശ്ശബ്ദതയെ
ദൈവം കേൾക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ
ഉരുവിട്ട് ദൈവത്തെ
കേൾപ്പിക്കുന്നു.
കാരണം
മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്
ദൈവത്തെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല
മറിച്ച്
ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ
മനുഷ്യരെ തന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്