ചിന്തകളല്ല നീ തന്നെയാണ് ഭരണാധികാരി.my diary.khaleelshamras

നീയാണ് ഭരണാധികാരി
അല്ലാതെ നിന്നിലൂടെ
കടന്നു പോവുന്ന ചിന്തകളല്ല.
നിന്റെ ചിന്തകളെ
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം
പൂർണ്ണമായും നിനക്കാണ്.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
ചിന്തകൾ നിന്നെ ഭരിക്കുകയാണ്.
നിന്നിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും
64000 ത്തിലേറെ ചിന്തകൾ
കടന്നു പോവുന്നുണ്ട്.
അതിൽ 90 ശതമാനവും
നെഗറ്റീവ് ആണ്.
പലപ്പോഴും ചിന്തകൾക്ക്
മീതെ നിന്റെ അധികാരം
ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ
ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
നിന്നെ ഭരിക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ നിന്റെ ജീവിതവും
മനസ്സും ചീത്തയാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്