വിജയകരമായ ജീവിതം.my diary. Khaleelshamras

ഒരേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ മുഴുകി
ജീവിക്കുക എന്നതല്ല
വിജയകരമായ ജീവിതം.
പക്ഷെ ഏതൊരു കാര്യമാണോ
നീയിപ്പോൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്
മുൻ ഘടനാക്രമത്തിൽ
അതിലേർപ്പെടുക എന്നതിലാണ് വിജയം.
eജാലി കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം
തന്നെ കുടുംബ സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിലും
നിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ
നീ മുഴുകേണ്ടതുണ്ട്.
അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ
കേന്ദ്രീകരിച്ച്,
അതിനെ മാത്രം വിജയത്തിലേക്കുളള
മാനദണ്ഡമാക്കാതെ
ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മേഘലയിലും
വിജയം കുറിക്കാൻ
പരിശ്രമിക്കുക.
അതാണ് വിജയം.
അതിനിടയിൽ
നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്
ആർകെങ്കിലും
മുറിവേൽക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ
അതാണ് നിന്റെ പരാജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras