ഈ പ്രായത്തിൽ ജീവിക്കുക.my diary. Khaleelshamras

പ്രായം പിറകോട്ട് കൊണ്ടു
പോവുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്.
അത് നമ്മേയും കൊണ്ട്
മൂന്നാട്ട് തന്നെ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
അതിൽ അസംതൃപ്തനാവുക
എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ
പരാജയം വിളിച്ചു വരുത്തുക
എന്നാണ് അർത്ഥം.
നീ നിലകൊളളുന്ന
ഈ പ്രയത്തിൽ
പുർണ്ണമായും സംതൃപ്തനായി
മനസ്സിന്‌ സംതൃപ്തിയുടെ
അഞരിക്ഷം നൽകി
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കുക
പുർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ.
പ്രായത്തെ ഓർത്ത് പേടിക്കാതെ
നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഖിക്കാതെ.
ദു:ഖവും പേടിയും
ഉണ്ടായാൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്
സന്തോഷമായിരിക്കും
എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്