ആന്തരിക ചർച്ചകൾ. My diary. Khaleel Shamras

നിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തകളുടെ  രൂപത്തിൽ
എപ്പോഴും  ഓരോരോ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
 നിന്റെ   പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ
ചർച്ചകൾക്കായി ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ
കൊണ്ടു വരുന്നു.
മനസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നീണ്ടതും
ചെറുതുമായ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നു.
ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അല്ല വിഷയം
പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആന്തരിക ചർച്ചകളിൽ
നീ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ  തന്റെ സമാധാനം
തല്ലി തകർക്കുന്നുവെന്നതാണ് വിഷയം.
അത്തരം ഒരവസ്ഥ വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras