അസ്വസ്ഥതകളെ ഓട്ടിയകറ്റാൻ.my diary. Khaleel Shamras

മുമ്പ് നിന്റെ മനസ്സിനെ
അസ്വസ്ഥമാക്കിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും
ഇന്ന് നിന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പലതിനേയും അവഗണിക്കാനും
സമുഹത്തിൽ
അത്തരം വിശയങ്ങളെ
ചർച്ചക്കിടാൻ
നീ മുതിരാതിരുന്നതുമാണ്
അതിനു കാരണം.
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ഉപേക്ഷിക്കുക.
ആ വിശയത്തിൽ
ചർച്ചകളിലേർപ്പെടാതിരിക്കുക.
പലപ്പോഴും നിന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ
ചർച്ചകളെല്ലാം നീ സ്വയം തുടങ്ങി വെച്ചവയാണ്.
നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതിനെ പുറത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ
നീ സ്വയം ശ്രമിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras