നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം.my diary. Khaleel shamras

ഒരു വിഷയം നിന്നെ കൂടുതൽ ആയി
അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ
ആ വിശയത്തെ
കുറിച്ച് നീ കൂടുതലായി
ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നാണ്
അതിനർത്ഥം.
നിന്റെ ചിന്തകളിൽനിന്നും
ആ വിഷയം ഡിലീറ്റ്
ആക്കുക എന്നതാണ്
അതിനു പരിഹാരം.
പകരം മാറ്റതെങ്കിലും
പുതിയൊരു ചിന്തയോ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും
ഓർമയേയോ
പുനസ്ഥാപിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്