പ്രതിസന്ധിയെന്ന ഭീകരജീവി.my diary. Khaleel shamras

പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ
ഒരു ജീവിത ഘട്ടത്തെ
നിന്റെ അടുത്തു നിന്നും
മാറ്റി നിർത്തുക.
എന്നിട്ട് അതിനെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരാൻ കഴിയാത്ത
വഴികളിലൂടെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുപോയി
എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം
നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുക.
പ്രതിസന്ധിയെന്ന ഭീകരജീവി
കടന്നു പോവുന്നതുവരെ
നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകിയ
മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ
മുഴുകാവുന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്