ആറ്റത്തിന്റെ ജീവൻ. My diary. Khaleel Shamras

ശരിക്കും ആറ്റത്തിനു ജീവനുണ്ടോ?
ശരിക്കും അതി ശക്തമായ ഒരു ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ
അതി വേഗത്തിൽ നിത്യവും
കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കണികകൾ അടങ്ങിയ
ന്യൂട്റോണുകളേയും  പ്റോട്ടോണുകളയും ഇലക്റോണുകളേയുമൊക്കെ
നിത്യവും ചലിക്കാൻ പ്റേരിപ്പിക്കുന്നത്
ശരിക്കും അവയുടെ ജീവൻ തന്നെയല്ലേ.
അത്രയും സൂക്ഷമായ തലത്തിൽ
ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തതായി വല്ലതും ഉണ്ടോ ?
ശരിക്കും ജീവനില്ലാത്തതും ഇല്ലാത്തതുമായ
എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേയും
ആറ്റം ലവലിലുള്ള ജീവനെ മനസ്സിലാക്കുക.
പ്രപഞ്ചത്തിൽ  ദൈവം ഒരുക്കിവെച്ച
സൂക്ഷ്മമായ സംവിധാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി
ജീവിതത്തിന് കരുത്തും മുല്യവും നൽകുമെന്ന്
മാത്രമല്ല.
എല്ലാത്തിനേയും ആദരിക്കാനും
ഭഹുമാനിക്കാനും
ഇത് നമ്മെ  പ്രേരിപ്പിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras