ഓണാശംസകൾ. My diary. Khaleelshamras.

വണ്ടി ഓടിക്കാൻ
എപ്പോഴും ഇന്ധനം നറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതില്ല.
മറിച്ച്
ഒരിക്കൽ  നിറച്ച് ഇന്ധനത്തിന്റെ
കരുത്തിൽ ഭാക്കി ഭൂരങ്ങൾ ഡ്റൈവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.
അതുപോലെ യാണ് അeഘാഷ  വേളകൾ.
അത് ചെറിയൊരു സമയമാണെങ്കിലും
മനസ്സുകളിൽ നിറക്കുന്ന  സന്തോഷം വലുതാണ്.
ആ സമയത്തിനുമപ്പുറത്തെ
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിലേക്ക്
ഇന്ധനം ശേഘരിക്കലാണ് അത്.
പക്ഷെ പലരും അത് eശലരിക്കാനാണ് മറക്കുന്നത്.
പരസ്പരം കൈമാറപ്പെടുന്ന അശംസകളും ആലിംഗനങ്ങളും
വിളമ്പുന്ന രുചി വിഭവങ്ങളും
കളികളും ചിരികളുമൊക്കെയായി
സ്നേഹത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും ഇന്ധനങ്ങളാണ്
ശേഘരിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഒരു ആഘോഷ ദിനവും
 ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാച്ചുകളയാനുള്ളതല്ല.
മറിച്ച്
ഓർമകളിൽ എന്നും ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്.
വീട്ടുമുറ്റത്ത് തീർത്ത പുക്കളങ്ങൾ
വാടിപോകും പക്ഷെ മനസ്സിൽ അത് പരത്തിയ
നറുമണം ഒരിക്കലും മാഞു പോവില്ല.
എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു.
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്