നല്ല വളവും നല്ല വിളവും. My diary. Khaleel shamras

നല്ല വളമിട്ടാൽ
നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും.
എന്ന് കരുതി ആ നല്ല  വളമെടുത്ത്
മനുഷ്യരാരും കഴിക്കാറില്ല.
അതുപോലെയാണ്
നമ്മടെ ജീവിതത്തിലെ
 പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടപ്പാടുകളും
അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും കൂടുതൽ വിളവ്
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വളമാണ്.
ക്ഷമയിലൂടെയും
പാഠങ്ങളിലൂടെയും
ആ നല്ല വിളവുകളാണ്
നിന്റെ  വ്യക്തിത്വം
നിർണയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്