മനസ്സിന്റെ ഉണർവ്വ്. my diary. Khaleel Shamras

മനസ്സ് എപ്പോഴും  ഉണർന്നിരിക്കണം
നിന്റെ ചിന്തകളാണ്
മനസിന്റെ  ഉണർവ്വ്.
എത്ര മാത്രം നല്ലതും പോസിറ്റീവും ആയി ചിന്തിക്കുന്നുവോ
അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിന്റെ ഉണർവിന്റെ തോത്.
എപ്പോഴും  നല്ല  ചിന്തകളെ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുക
എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്