പ്രതിസന്ധികളുടെ വലിപ്പം.my diary. Khaleel Shamras

ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളെ മാച്ചുകളയാനുള്ള
എളുപ്പവഴി
അതിലും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നു വരിക എന്നതാണ്.
ആ  പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ലാതാവാൻ എളുപ്പവഴി
മരണം കടന്നു വരിക എന്നതാണ്.
അതോടെ എല്ലാ  പ്രതിസന്ധികളും
 വളരെ നിസ്സാരമാവും.
ഇത്രയം നിസ്സാരമായ
ഓരോരോ പ്രതിസന്ധികളിൽ ജീവിതത്തെ തളച്ചിട്ട്
എന്തിനീ നിമിഷങ്ങളെ പാഴാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്