നിസ്സാരമായ ജീവിതം.my diary. Khaleel Shamras

നമുക്കിടയിൽ അധികാര വടംവലികളും
സമ്പത്ത് കുന്നുകട്ടാനുള്ള നെട്ടോട്ടവും
ഒക്കെ ആവാമായിരുന്നു
നാം ഈ ഭൂമിയിൽ
അനശ്വരർ ആയിരുന്നു വെങ്കിൽ.
പക്ഷെ തികച്ചും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന
ദിവസങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഇതിലും വലുതായി മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഇeല്ല?
അനശ്വരനാവാൻ കൊതിച്ച മനുഷ്യന്
ഏറ്റവും വലിയ  പ്രതീക്ഷയായി
മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്വർഗലോകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനനുസരിച്ച്
ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ നിനക്ക് നല്ലത്.
ആരാധനക്കർഹനായി ദൈവത്തെ മാത്രം കണ്ട്
മാതാപിതാക്കളോടും പാവപ്പെട്ടവരോടും സമൂഹത്തോടും
കരുണ ചെയത്.
നൻമയും സമാധാനവും പകർന്ന്
ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നിനക്ക് നല്ലത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്