നീ കാണുന്ന നിന്റെ ആത്മാവ്. My diary. Khaleel Shamras

നീയെന്നും കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 എന്നാൽ മറ്റാരും  ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്ത
ഒന്നാണ് നിന്റെ  ആത്മാവ്.
പക്ഷെ ആ ആത്മാവിനോടുള്ള
നിന്റെ സമീപനം മറിച്ചാണ്.
നിന്റെ കൺമുമ്പിലുള്ള ആത്മാവിനെ 
നീ കാണാതെ നടിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുവെന്ന ഭാവത്തിൽ
ആത്മാവിനെ പലതും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു.
അത് നാണമായും ചമ്മലായിയിയിയുമൊക്കെ  പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
നിനക്ക് കൺകുളിർമ നൽകുന്ന നിന്റെ
ആത്മാവിനെ 
എപ്പോഴും ആ അനുഭൂതി നൽകിയ രീതിയിൽ
പിടിച്ചു നിർത്തുക.
നിരാശയും ദു:ഖങ്ങളും വെടിഞ്
 സ്നേഹവും  നൻമയും വെടിഞ്ഞ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്