ക്ഷമയും സ്നേഹവും.my diary-Khaleel Shamras

മരണത്തിന്റെ കെണിയിൽ പെടാതെ
രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ നിമിഷവും നീ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ ചെറിയ നിമിഷത്തിൽ
വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്ക് നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ട്.
പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ
പോലെ
ജീവിതം ഓരോ നിമിഷവും  നിനക്ക് മുമ്പിൽ   വെക്കുന്ന
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം  കുറിക്കുക.
മനുഷ്യരിൽ മഹാ ഭുരിപക്ഷവും
ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ
ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ
 കുറിച്ചിടുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട്  പ്രതിസന്ധികളോടും  വിമർശനങ്ങളാടും അവർക്ക് പേടിയാണ്.
കാരണം ക്ഷമ കൊണ്ടും  സ്നേഹം കൊണ്ടും
 പ്രതിരോധിച്ച് ശരിയുത്തരം  കുറിക്കാൻ മാത്രം
പാക പെട്ടിട്ടില്ല  അവർ.
ക്ഷമയും സ്റ്റേവും പറയാനുള്ളത് അല്ല.
ജീവിത വിജയത്തിന്
ഏറ്റവും  കൂടുതൽ  കുറിക്കേണ്ട ശരിയുത്തരമാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്