സ്ഥിരതയില്ലാത്ത യാത്ര. Khaleel Shamras

എവിടേയും നാം സ്ഥിര താമസക്കാരല്ല.
നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നും
ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരിൽനിന്നുമൊക്കെ
നാം മാറികൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മെ അലട്ടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തേയും
മറികടന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാട്ട് നീeങ്ങണ്ടതുണ്ട്.
അതു കൊണ്ട്
നമ്മെ അലട്ടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളെ
മനസ്സിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
നിമിത്തമാക്കാതെ
ക്ഷമയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക.
എന്തായാലും ഇല്ലാതാവുന്ന ആ പ്രതിസന്ധികളെ
ഇപ്പോഴേ ഇല്ലാതാക്കുക.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്