ഭാരം ഇറക്കിവെച്ച്.my diary..Khaleelshamras

അയാളുടെ  തലയിൽ
ഒരു ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു.
അത് അദ്ദേഹത്തിന് വഹിക്കാവുന്നതേ
ഉണ്ടായിരുന്നുളളു.
 അത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ
പ്രയാസമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് തോണി.
അയാളുടെ തന്നെ കൊച്ചു സന്താനങ്ങൾ
അയാൾക്ക് ചുറ്റും കളിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
 അയാൾ തന്റെ  തലയിലെ ഭാരം മുഴുവൻ
ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തോളിൽ ഇറക്കി വെച്ച്
സ്വയം  ഒരു ശുന്യതയിലേക്ക് യാത്രയായി.
ഒരു ഭീരുവായി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്