നേർവഴിയും നേരല്ലാത്ത വഴിയും.my diary

നേരായതും നേരല്ലാത്തതുമായ രണ്ട് വഴികൾ.
രണ്ടു വഴിയും ഓരോ നിമിഷവും നിനക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ വഴിയിലെത്താൻ
 കുറച്ച് വിഷമങ്ങളെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പക്ഷെ ആ വഴി  എത്തുന്നത് അനശ്വരമായ
വിജയത്തിലേക്ക് ആണ്.
രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലേക്കുളള പ്രവേശനം
എളുപ്പമാണെങ്കിലും
അവസാനം ചെന്നു പതിക്കുന്നത്
പരാജയത്തിന്റെ ഘർത്തത്തിൽ ആയിരിക്കും.
നേരായ വഴിയിൽ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ
വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ്.
വിട്ടു വീഴ്ചയാണ്.
അറിവാണ്.
രണ്ടാമത്തെ വഴി
കോപത്തിന്റേതാണ്,
അഹങ്കാരത്തിന്റേതാണ്,
അറിവില്ലായ്മയുടേത് ആണ്.
ആദ്യത്തെ വഴിയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിലുളള
സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലൂടെ
നീ നേടിയെടുത്ത ധൈര്യവും സമാധാനവും കുട്ടിനുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ വഴിയിൽ
നിനക്ക് പേടിക്കാൻ മറ്റാരൊക്കെയോ ഉണ്ട്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്