സ്നേഹം. My diary. Khaleelshamras

സ്നേഹം ഒരു മാന്ത്രിക വടി പോലെ
യാണ്.
അതൊന്ന് വീശിയാൽ
അൽഭുതങ്ങൾ വിരിയിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയും.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷം
സ്നേഹം ആവണം.
നിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തേയും
പ്രവർത്തിയും സംസാരവും
സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ചെടുത്തതാവണം.
എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കുക
ആരേയും വെറുക്കാതിരിക്കുക.
ഭാഹ്യ സാഗചര്യങ്ങൾ
അല്ല നിന്നെ
ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനും
മറ്റൊരാളെ വെറുക്കാനും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
മറിച്ച് നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്
ആ ആന്തരിക്ഷം
സ്നേഹമാവുമ്പോൾ
നീ എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കും.
ആ അന്തരീക്ഷം
സ്നേഹവും വിദ്വേഷവും
നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ
നീ ചിലരെ സ്നേഹിക്കുകയും
മാറ്റുചിലരെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്