മനുഷ്യൻ ,,,,,,മനു....... ആദം..... my diary. Khaleelshamras

മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നിഘണ്ടുവിൽ
പരുതി നോക്കൂ.
മനുവിന്റെ സന്തതി എന്ന് അർത്ഥം നൽകിയത് കാണാം.
 മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ ആദി പിതാവിന്
സംസ്കൃതത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മനു.
ഇനി മറ്റു വേദങ്ങളിൽ
മനുഷ്യർക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട പേർ നോക്കൂ,
ആദാമിന്റെ സന്തതികൾ.
ആരാണ് ആദം.
ആദി മനുഷ്യന് ഹീബ്റു, അറബിക്ക്
തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ നൽകിയ പേരാണ്   ആദം.
 ഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ
ആണെങ്കിലും
എല്ലാത്തിലും പൊതുവായ ഒന്നുണ്ട്.
നാമൊക്കെ ഒരൊറ്റ പിതാവിന്റേയും മാതാവിന്റേയും മക്കൾ ആണ് എന്ന്.
ഇത് മറ്റൊന്നിലേക്ക്
കുടി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
എല്ലാ ഒർശനങ്ങളും
ഉൽഭവിച്ച ഒരൊറ്റ ഉറവിടം.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്