കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുക.my diary. Khaleelshamras

ഏകനായ പ്രപഞ്ചനാഥന്നെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ
വഴിതിരിച്ചുവിടുക എന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ
പിശാച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത് കുടുംബ ബഡങ്ങളെ
മുറിച്ചുകളയുക എന്നതിലാണ്.
ശരിക്കും നാമോരോരുത്തരം
നമ്മുടെ കടുംബ ബസങ്ങളിലേക്ക്
ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക.
പിശാചിന്റെ കെണിയിൽ
എത്ര മാത്രം അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക.
പരസ്പരം എന്തിനും ഏതിനും
തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഭാര്യാഭർത്തക്കളാണോ നമ്മൾ.
എല്ലാവർക്കും  ദൈവത്തിൽനിന്നുമുള്ളസമാധാനത്തിന്റെ ആശംസ കൈമാറുന്ന
നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾക്ക്
അത് നൽകാതെ പോവുന്നുണ്ടോ?
മക്കളെ ശരിക്കും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ...
ഒരു ദൈവ വിശ്വാസി
വിശ്വാസിയാവുന്നത്
കുടുoബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ്..
അതും ദൈവത്തിനുളള ആരാധനയാണ്.
അതിൽ വിശാചിന്റെ ഇടപെടൽ
ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്