പ്രയത്നം ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്.my diary. Khaleelshamras

സമയാ സമയങ്ങളിൽ
മാറി മറിയുകയാണ് മനസ്സ്.
നീ നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ,
നിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ
അങ്ങിനെ പലതും
പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
പലപ്പോഴായി കഴിയാതെ പോവുന്നു.
നിരാശനാവേണ്ട
തീരുമാനങ്ങളും
അറിവും
മറന്നു പോവാതെ
പ്രാവർത്തികമാക്കാനുളള
പ്രയത്നത്തിന്റെ
മറ്റൊരു പേരാണ്
ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്