നിന്റെ ജോലി നിന്റെ ജീവിതം. My diary. Khaleelshamras

നിന്റെ ജോലി  നിന്റെ ജീവിതമാണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ
 സന്തോഷം  പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത്  നിന്റെ ജോലിയിലാണ്.
ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ പുർണ്ണമായും  സംതൃപ്തനാവുക.
പ്രതിസന്ധികൾ മനുഷ്യ സഹചമാണ്.
പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാത്ത ജോലിയും
 ജീവിതവും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അങ്ങിനെയൊന്ന്  ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്നില്ല
ഒരു  പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാത്ത
മനസ്സ് എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയും.
 ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
ധൈര്യപുർവ്വം, മനസ്സാനിധ്യത്തോടെ
ജോലിയിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക.
മനസ്സ് മുശിയരുത്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്