ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകമെഴുതൂമ്പാൾ. My diary. Khaleelshamras.

നീ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും
പിന്നീടൊരിക്കൽ
എടുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി
ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ
എന്തൊക്കെയോ കുറിച്ചിടുകയാണ് നീ.
ആ  കുറിച്ചിട്ടത്
പിന്നീടുള്ള നിമിഷങ്ങൾക്ക്
ഊർജ്ജവും സന്തോഷവും
നൽകിയതാവണം.
അതങ്ങിനെയാവണമെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്
അതിനനുസരിച്ചാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്