തോറ്റു കൊടുത്ത് വിജയിക്കുക. My diary. Khaleelshamras

ഒരു കുട്ടിയും വലിയ ആളും
കളിക്കുമ്പോൾ
വലിയ ആൾ തോറ്റു കൊടുക്കും.
പലപ്പോഴും
ജീവിതത്തത്തിൽ
ഇത്തരം ഒരു സമീപനം നല്ലതാണ്.
പലപ്പോഴും
പല ബന്ധങ്ങളും വഷളാവുന്നത്
ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും
ഒന്നു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുളള മനസ്സില്ല
എന്നതാണ്.
വാക്ക് തർക്കങ്ങളായി,
കുത്തുവാക്കുകളായി,
ദേഹോദ്റവങ്ങളായി
വിജയിക്കാനുളള ശ്രമത്തിൽ
അവസാനം
ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം
തകർന്ന്
ഇരുവരും പ രാജയപ്പെടുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
അതേ സമയം ഒരാൾ
ക്ഷമ പാലിച്ച്
ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്
വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്ത പോലെ
തോറ്റു കൊടിത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ
ബന്ധങ്ങൾ തകരാതെ
ഇരുവരും വിജയം കൈവരിച്ചേനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്