സഹായം. My Diary. Khaleelshamras

പരസ്പരം സഹായിക്കുക.
മറ്റുളളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ
മുൻകൈ എടുക്കുക.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക്
വലിയ വലിയ ആരാധനകളേക്കാൾ
ദൈവസന്നിധിയിൽ മുല്യം ഉണ്ട്
എന്ന മഹദ് വചനം
നിനക്ക് വഴികാട്ടിയാവട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്