മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഉത്തരം കുറിക്കുമ്പോൾ. My diary .Khaleel shamras.

നിന്റെ ജീവിതം
നിനക്കുളള ചോദ്യക്കടലാസ് ആണ്.
ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരം കുറിക്കുക എന്നതാണ്
നിന്റെ ബാധ്യത.
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യപേപ്പർ
നോക്കി അതിന്റെ
ഉത്തരങ്ങൾ നിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ
കുറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമമാണ്
 നിന്നിൽ നിന്നുമുണ്ടാവുന്നത്.
നീ നിനക്ക് ലഭിച്ച  ജീവിതവിഭവങ്ങൾ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
അവ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
അല്ലാതെ മറ്റുളളവർ നേടിയതിനേയും
നീ നേടുത്തതിനേയും
താരതമ്യപ്പെടുത്തി
ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുത്തരം കറിക്കുകയല്ല  വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്