ഭിന്നതകളും ഒരുമയുംmy diary. Khaleel Shamras.


എവിടെയൊക്കെ നാം ഒന്നിക്കുന്നു
എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നും ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിനുപകരം
 ആദ്യം ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഭിന്നതകളിൽ നിന്നുമാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം
 ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നേറേണ്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
നമുക്ക് പൊതുവായുളളതിലേക്ക് ചർച്ചകൾ എത്തുന്നേയില്ല.
ഇനി ഭിന്നതകളെ കുറിച്ചുളള
ചർച്ചകളാണെങ്കിൽ തന്നെ
സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറതന്നെ ഇളക്കി കളയുന്ന
അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ചകൾ നീളാതെ
തികച്ചും   അപ്രസക്തമായ ഭിന്നതകൾ ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ആദ്യം ഒരുമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക.
ആ ഒരുമയും ഐക്യവും നില നിർത്തി
ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഭിന്നതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്