മലമുകളിലെ നിധി. My diary. Khaleel shamras

ഒരു മലമുകളിൽ നിനക്കായി
ഒരു നിധി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത് നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.
പക്ഷെ കല്ലും മുള്ളും കയറ്റങ്ങളും നിറഞ്ഞ
വഴികൾ താണ്ടി
നിനക്ക് മലമുകളിൽ എത്തേണ്ടത് ഉണ്ട്.
പക്ഷെ നീ ആ  പ്രതിസന്ധികളെ
മറികടന്ന് അവിടെ ചെന്നെത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ.
മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ  ശ്രമിക്കുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്