സമയമെന്ന നിധി.my diary. khaleel Shamras

ഇതാ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച
ഒരമൂല്യ  നിധിയിതാ നിനക്ക് മുന്നിൽ.
അത് മറ്റൊന്നുമല്ല
മറിച്ച്  അത് നീ ജീവിക്കുന്ന
ഈ നിമിഷമാണ്.
നല്ലതു ചിന്തിക്കാൻ,
പ്രവർത്തിക്കാൻ,
ശാന്തമായി മയങ്ങാൻ
പിന്നെ അറിവു നേടാൻ
ഒക്കെയായി
ആ നിധി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
മനസ്സിൽ ചീത്ത ചിന്തകളെ നിറച്ച്,
അലസനായി ജീവിച്ച്,
ശാന്തമായി ഉറങ്ങാതെ,
അദ്ധ്വാനിക്കാതെ,
അറിവുകൾ ആർജ്ജിക്കാതെ
ആ നിധി പാഴാക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്