വിളിച്ചു വരുത്തി അടിക്കുന്നവർ. My diary. Khaleel Shamras

 അടുത്തുകൂടെ സൗമ്യനായി കടന്നു പോവുന്ന
ഒരു മനുഷ്യനെ
നീ അരികിൽ
വിളിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് അതി  ശക്തമായി അവന്റെ
മുഖത്തിട്ട് ഒരടി കൊടുക്കുന്നു.
ശരിക്കും അതുപോലെ
അല്ല
അതിലും മേലെ
അവർക്കിട്ട് അടിക്കുന്നത്  പോലെ
തന്നെയല്ലേ.
ആ പാവം മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം
നൽകിയ അനുഗ്രങ്ങളെ  കറിച്ചോർത്ത്
നീ അസൂയ പ്പെടുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.
ആദ്യത്തെ അടി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ
പതിയുമ്പോൾ
രണ്ടാമത്തേത്  നിന്റെ  സ്വന്തം    ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നുവെന്നു മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്