പാവപ്പെട്ട, പ്രധാനപ്പെട്ട ആ അമ്മ. My diary. Khaleel shamras

 കാരുണ്യാവാനായ ദൈവത്തിനുള്ള ആരാധന നിർവ്വഹിച്ചു
വരുന്ന വഴിയിൽ ആ  അമ്മ
പുഞ്ചിരിച്ചു
നിനക്കു മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി.
അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്,
അതു മൂലം അവർക്കുണ്ടായ
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
ഒരു കൊച്ചു പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ
അവർക്ക് വേണ്ടത് പണമാണ്.
അതിനാണ് കൈ നീട്ടിയത്.
പക്ഷെ നീ  അവരെ അവഗണിച്ച്
മുന്നോട്ടു പോയി.
 കുറച്ച്  മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ
നിന്റെ മനസ്സ് അലിഞു.
 തിരികെ വന്ന് ആ അമ്മക്ക്
കുറച്ച് പണം നൽകി.
ആ ഒരു ദിവസം പല പ്രമുഖരും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും
ആരും ആ അമ്മക്ക് തുല്യരാവില്ല.
കാരണം സ്വർഗത്തിൽ   നിത്യവാസിയാവാൻ പാകത്തിലുള്ള
ചില വിഭവങ്ങൾ   ആണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്.
അതേ ദിവസം
നീ നിന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു.
അതിലുടെ നിന്റെ  മനസ്സിലെ കാരുണ്യം ഉണർന്നു.
പക്ഷെ ആ അമ്മയുടെ തുത്തേക്ക്
തിരികെ പോവാൻ   പ്രേരിപ്പിച്ച  കരുണയ അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ
മനസ്സിന് തുല്യമാവില്ല.
ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാട് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
സമ്പാദ്യം ആവേശത്തോടെ
ചിലവാക്കുന്ന നീ
 അതേ  ആവേശത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും  കൂടുതലോ ആയി
പാവപ്പെട്ടവരേയും കണ്ടറിയുക.
ആ അമ്മയെ പോലെ
നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്
വ്യക്തികൾ എന്നും കടന്നുവരും.
അവരെ അവഗണിക്കരുത്.
മാനിക്കുക.
സഹായിക്കു ക.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്