അവസരം മുതലാക്കുക. My diary. Khaleel Shamras

ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ,
പിറവി പോലും കാണാതെ പോയ
കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കൂ.
നമ്മെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവർ
തന്നെയായിരുന്നു അവർ
പക്ഷെ ജീവിക്കാനുളള
അവസരം ലഭിക്കാതെ
നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാസ് ലഭിച്ചു.
പക്ഷെ നാം
നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ജീവിതത്തിന്റെ
മൂല്ല്യം മനസ്സിലാക്കാതെ
അലസരായി  ജീവിക്കുന്നു.
അലസത വെടിഞ്
 ജീവിക്കാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തെ
മുതലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്