ജീവിതം. My diary. Khaleel Shamras

വലിയ വലിയ ഭാരങ്ങൾ
മനസ്സിന്റെ തലയിലേറ്റി നടക്കാനല്ല
ജീവിതം.
മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു
പൂക്കൾ പറിച്ചു നൽകിയും.
അറിവിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ
ചെറിയ ചെറിയ വിനോദയാത്രകൾ നടത്തിയും ,
ഈശ്വരനിലുളള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലുടെ
കരുത്തു നേടിയും
ശാന്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും
ജീവിച്ചു തീർക്കാനുളളതാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്