നിന്റെ പുവ്. My diary. Khaleel Shamras

നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ ദൃഷ്ടിക്കു മുന്നിൽ മാത്രം
 വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പുവ് ആണ്.
അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നീ മാത്രം കാണുന്നു
നറുമണം നീ മാത്രം നുകരുന്നു.
മറ്റുളളവരിൽ ഒരാൾക്ക്
പോലും അതു കാണാൻ കഴിയില്ല.
പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ
കാണുന്നു
നീ കാണുന്നില്ല.
എന്ന സമീപനം ആണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്.
അതു കൊണ്ടാണ്
പലപ്പോഴും
ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ
 എടുക്കാൻ നീ മടിക്കുനത്.
ആ നറുമണം   നുകരാതെ
തിൻമകളുടെ  ദുർഗന്ധവും മണത്ത് നടക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്