ദൈവം കൂടെയുണ്ട്.my diary. Khaleel Shamras

നാമും പ്രവാചകൻമാരും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസം.
അവർ കേവലം ദൈവ വിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ്.
മറിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പുളളവരായിരുന്നു എന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും
ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിൽ അവർക്ക്  സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവർക്ക് അതൊരു ഉറപ്പായിരുന്നു.
ആ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
നമേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളെ
അഭിമുഖീകരീക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും.
 അവരുടെ മനസ്റ്റുകൾ ശാന്തമായിരുന്നു.
 ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ
നമുക്കു വേണ്ടതും ആ ഉറപ്പാണ്.
 ദൈവം  കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്